IMPACT Helsinki – Arvopohjaisen markkinoinnin ammattitapahtuma Katso tallenne! →

Vinkit tulokselliseen vaikuttajamarkkinointiin

Sosiaalinen media mahdollistaa vaikuttavuuden moninkertaistumisen, täysin uusien yleisöjen tavoittamisen ja entistä laajemman vaikuttajajoukon syntymisen. Jotta tekeminen tässä viidakossa on tuloksellista, on tärkeää siirtyä yksittäisten kampanjoiden tekemisestä pitkälinjaiseen vuositason suunnitteluun. PING Helsinki tarjoaa neljä vinkkiä vaikuttajayhteistyön tulokselliseen toteuttamiseen. Tuloksellinen vaikuttajayhteistyö edellyttää:

1. Lähesty vaikuttajayhteistyötä strategisesti

Myös vaikuttajamarkkinoinnissa tuloksia tahkotaan strategisella ja pitkäjänteisellä yhteistyöllä. Tuloksellisen vaikuttajayhteistyön suunnittelu on osa markkinoinnin vuosisuunnitelmaa ja parhaimmillaan vaikuttajayhteistyötä voidaan tarkastella koko markkinointimixin keskiössä.

Strategia varmistaa, että yhteistyö on linjassa organisaatiosi liiketoiminta- ja markkinointistrategian kanssa sekä saumaton osa markkinoinnin tai viestinnän muita toimenpiteitä. Lisäksi se helpottaa yhteistyön tavoiteasetantaa ja mittarointia. Luova konseptointi puolestaan kiteyttää yhteistyön ydinidean oivaltavaan ja selkokieliseen muotoon, jolloin vaikuttajan on helppo tarttua siihen.

Kampanjoiden suunnitteluun kannattaa myös hyödyntää kohderyhmäkuuntelua, joka ottaa vaikuttajat ja heidän seuraajansa mukaan kampanjan ideointiin ja viestinnän suunnitteluun. Tämä auttaa vuorovaikutuksen lisäämisessä ja räikeimpien virheiden välttämisessä.

2. Valitse vaikuttajat yrityksen arvoista käsin

Arvopohjaiset vaikuttajavalinnat ovat avain yhteistyön autenttisuuteen ja sitä kautta myös tuloksellisuuteen. Vaikuttajien ja yrityksen arvopohjainen yhteensopivuus vahvistaa vaikuttajayhteistyössä myös sitoutuneisuutta. Arvo-match on erityisen tärkeää, kun halutaan saada aikaan muutoksia asenteissa ja toimintatavoissa. 

Myös vaikuttajilta odotetaan ja jopa edellytetään vastuullisuutta kaupallisissa yhteistöissä. Keskity siis kaupallisuuden sijaan merkityksellisyyteen ja mieti, miten vahvistaa kampanjan viestin perillemenoa keskittymällä kohderyhmän tunnetason ymmärtämiseen. Vastuullisuusviestinnän ja yhteiskunnallisten teemojen lisääntyessä on vaikuttajan ja organisaation arvomaailmojen kohtaaminen entistäkin tärkeämpää. Kohtaamispisteissä syntyy hedelmällisiä keskusteluja ja yhteistöitä, jotka ovat merkityksellisiä sekä yritykselle että vaikuttajalle.

3. Tee jatkuvaa yhteistyötä mahdollisimman monipuolisen vaikuttajajoukon kanssa

Vaikuttajayhteistyöstä saa kaiken irti vain ottamalla kaikki mahdollisuudet huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Pitkäkestoiset yhteistyöt ovat yrityksen kannalta yleensä hedelmällisempiä. Brändilähettiläsluonteinen yhteistyö tuo vaikuttajille paremmat edellytykset kehittää yhteistyötä ja se on myös seuraajien suuntaan viesti yhteistyön aidosta merkityksellisyydestä vaikuttajalle.

Mieti myös, minkälaiset vaikuttajat ovat yrityksenne liiketoiminnan kannalta keskeisimpiä. Yhä useammin vaikuttajan koko ei ole yhtä merkittävä kriteeri kuin vaikuttajan arvopohja ja asiantuntemus käsiteltävästä aiheesta. Vaikuttajan sitoutuneisuusprosentti eli suhde seuraajiinsa on myös merkittävä valintaa ohjaava kriteeri. Huomioi myös inklusiivisuus ja näe monimuotoisuus mahdollisuutena löytää uusia kohderyhmiä ja uusia näkökulmia. Kun yhteistyötä tehdään monien erilaisten vaikuttajien kanssa, mahdollistaa se vaikuttaa ja tavoittaa entistä laajempia kohderyhmiä.

4. Toimi vastuullisesti

Vastuullinen yhteistyö edellyttää keskustelua ja avoimuutta eri osapuolten välillä kaikissa yhteistyön vaiheissa. Vaikuttava yhteistyö edellyttää luottamusta ja aitoutta. Luottamus syntyy yhteistyön läpinäkyvyydestä ja avoimuudesta sekä rehellisyydestä. Aitous puolestaan edellyttää yritysten arvojen mukaisten vaikuttajien löytämistä. Aitous vaatii myös valmiutta antaa vaikuttajalle vapaus kertoa asioista omalla tyylillään, nostaa esiin itselleen tärkeitä asioita ja mahdollisuutta käyttää omaa persoonaansa mahdollisimman vapaasti.

Markkinoijilla, viestijöillä ja somevaikuttajilla on merkittävä rooli siinä, millaisia sisältöjä, tarinoita, kuvia ja videoita sosiaalisessa mediassa nähdään ja millaista keskustelua siellä käydään. Tästä syystä viime toukokuussa luotu Impact Manifesti auttaa niin vaikuttajia kuin organisaatioita onnistumaan strategisessa somevaikuttajaviestinnässä ja ohjaa faktapohjaisen, avoimen ja vuorovaikutteisen yhteistöiden luomisessa.

Kaiken kaikkiaan vaikuttajayhteistyö on tuloksellista silloin, kun se on osana koko markkinoinnin ja myynnin suunnitelmaa. Mieti siis tarkkaan, mitkä kanavat valitaan, miten ja kenen kanssa yhteistyö suunnitellaan ja toteutetaan, minkälaista sisältöä tuotetaan, miten tekemistä seurataan ja mitataan. Olemme mielellämme mukana rakentamassa tuloksellisia vaikuttajayhteistyön malleja kanssanneälä epäröi ottaa yhteyttä!

PING Helsinki

    Minua kiinnostaa: