Arvopohjaisen markkinoinnin ammattitapahtuma IMPACT Helsinki 23.5. Katso ohjelma! →

Impact manifesti 2023 – julistus vastuullisemman somen puolesta

Yhä suurempi osa yrityksistä ja organisaatioista on huomannut strategisen somevaikuttajaviestinnän ja  vuorovaikutteisen vastuullisuusviestinnän mahdollisuudet. Samaan aikaan monet yritykset pohtivat omaa rooliaan yhteiskunnallisina vaikuttajina ja somevaikuttajat hakevat omalle työlleen merkityksellisyyttä. 

Vastuullinen viestiminen vuorovaikutteisesti on taitolaji, jossa meillä kaikilla on kuitenkin vielä paljon opittavaa. Markkinoijilla, viestijöillä ja somevaikuttajilla on merkittävä rooli esimerkiksi siinä, millaisia sisältöjä, tarinoita, kuvia ja videoita sosiaalisessa mediassa nähdään ja millaista keskustelua siellä käydään.

Mikä ihmeen Impact Manifesti?

Impact Manifesti auttaa niin vaikuttajia kuin organisaatioita onnistumaan strategisessa somevaikuttajaviestinnässä ja merkityksellisessä markkinoinnissa. Manifesti ohjaa siihen, että yleisölle jaettu tieto on faktapohjaista, avointa ja vuorovaikutteista sekä huomioi myös monimuotoisuuden ja saavutettavuuden eri näkökulmat.

Toivomme, että Impact Manifesti leviää kattavasti avartaen asenteita, kehittäen toimintamalleja, luoden käytäntöjä ja tarjoten sosiaalisessa mediassa toimiville vaikuttajille ja organisaatioille yhä enemmän mahdollisuuksia maailman muuttamiseen viestinnän ja markkinoinnin keinoin.

Mihin Impact Manifesti perustuu?

Impact Manifesti on luotu toukokuussa 2023 IMPACT Helsinki -tapahtumassa käytyjen Erätauko-keskustelujen pohjalta, ja sitä päivitetään tarpeiden mukaan. Manifestin tekemiseen osallistui laaja joukko vaikuttajia ja organisaatioiden edustajia.

Merkityksellinen markkinointi kumpuaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteista, ja vastuullisuus sisältää laajasti ymmärryksen niin taloudellisesta, ympäristö- kuin sosiaalisesta vastuusta (ESG). Vastuulliseen viestintään ja merkitykselliseen markkinointiin liittyy vahvasti inklusiivisuus, representaation ja saavutettavuuden ymmärrys eli DEIBA: monimuotoisuus/diversiteetti (Diversity), yhdenvertaisuus (Equity), inklusiivisuus (Inclusivity), yhteenkuuluvuus (Belonging) ja saavutettavuus (Accessibility).

Käännetään yhdessä vuorovaikutteinen viestintä ja mahdollinen kritiikki rasitteesta resurssiksi ja nähdään viestintä ja vuorovaikutus kaiken vastuullisuustyön olennaisena osana, ei erillisenä tai ylimääräisenä velvoitteena.

– PING Helsinki, Marketing Finland, Procom, Someturva, Hyvin sanottu, Infine ja Marmori Entertainment

impact manifesti


Merkityksellisen markkinoinnin ja vastuullisuusviestinnän teesit

1. LOISTA TEOILLA – PELKKÄ VIESTINTÄ EI TEE VASTUULLISEKSI

Omaa vastuullisuuttaan ei voi lisätä pelkän viestinnän tai vastuullisen kumppanivalinnan kautta. 

 • Huolehdi ensin oman toimintasi  aidosta vastuullisuudesta ja läpinäkyvyydestä.
 • Varmista, että viestintä ja yhteistyöt ovat linjassa toimintasi kanssa.
 • Älä väärinkäytä kumppanisi brändiä oman maineesi kirkastamisessa: vältä viher- ja pinkkipesua. 

2. PERUSTA VIESTINTÄSI AINA FAKTOIHIN JA OLE AVOIN KESKENERÄISYYDESTÄ

Kaiken vastuullisuusviestinnän tulee perustua faktoihin ja avoimuuteen. Vastuullisuustieto tulee paketoida kohderyhmä ja vastaanottajan tarpeet ja kyvykkyydet huomioiden.

 • Varmista, että kaikki viestinnässä mukana olevat osapuolet ovat tietoisia samoista faktoista.
 • Varmista, että jakamasi tieto on ajantasaista. 
 • Älä johda harhaan viestimällä tavoitteista toimintana.  
 • Kerro myös vastuullisuustyön puutteista avoimesti ja läpinäkyvästi. 
 • Toimita vaikuttajalle/yhteistyökumppanille yhteistyön toteuttamiseen tarvittavat taustatiedot riittävän ymmärrettävässä muodossa peittelemättä mahdollisia kehityskohteita. Vaikuttajan tehtävä on esittää myös vaikeita kysymyksiä.
 • Kiinnitä huomiota viestinnässä käyttämääsi kieleen ja sen ymmärrettävyyteen: tämä on tärkeää, jotta vastuullisuudesta viestiminen olisi aidosti vaikuttavaa, avointa, saavutettavaa ja inklusiivista.

Perehdy lisää: Luotettavan somevaikuttajan käsikirja  https://somekäsikirja.fi

3. VARMISTA YHTEINEN ARVOMAAILMA

Uskottava vastuullisuusviestintäyhteistyö lähtee yhteisestä arvomaailmasta ja molempien osapuolien arvohierarkian tiedostamisesta.

 • Tunnista ja tiedosta oma arvohierarkiasi. 
 • Valitse ne keskustelut ja taistelut, joita haluat viedä eteenpäin. 
 • Valitse kumppanisi yhteisen arvomaailman mukaisesti.

  Perehdy lisää: Hyvä työkalu oman arvohierarkian kirkastamiseen on YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja niiden priorisointiin luotu työkalu https://sdgsinaction.com 

4. HUOMIOI REPRESENTAATIO JA  MONIMUOTOISUUS

Mieti aina kenen tarinaa kerrot ja mitä viestiä vahvistat 

 • Huomioi  inklusiivisuus markkinoinnin ja viestinnän tekemisessä aina suunnittelusta lopputulokseen asti. 
 • Näe inklusiivisuus ja monimuotoisuus mahdollisuutena löytää uusia kohderyhmiä ja uusia näkökulmia.
 • Ole tietoinen siitä, kenen tarinaa kerrot ja kuka mahdollisesti puuttuu tarinastasi. Tee tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä.
 • Vahvista monimuotoisuutta ja tee  yhteistyötä monenlaisten vaikuttajien/tahojen kanssa. Yhteistyö vahvistaa mukaan valittujen toimijoiden mahdollisuuksia vaikuttaa ja tavoittaa entistä laajempia kohderyhmiä.

5. SOVI YHTEISTYÖN PELISÄÄNNÖISTÄ TARKASTI JA AVOIMESTI

Vastuullinen yhteistyö edellyttää keskustelua ja avoimuutta eri osapuolten välillä kaikissa yhteistyön vaiheissa.

 • Ole avoin yhteistyön tavoitteista.
 • Varmista, että yhteistyöstä, sen laajuudesta sekä hinnoittelusta sovitaan mahdollisimman tarkasti: kummankin osapuolen tulee tietää, missä kaikkialla sisältöjä ja henkilöbrändiä tullaan hyödyntämään ja miten. Mitä enemmän yhteistyössä on eri osapuolia (esim. useita toimistoja), sitä kriittisempää on huolehtia avoimesta viestinnästä: yhteisten  pelisääntöjen tulee toteutua läpi koko ketjun. 
 • Tarjoa tai pyydä tarvittaessa lisäperehdytystä/koulutusta: Mikäli viestittävä aihepiiri on kovin monimutkainen, on tärkeä huolehtia, että kaikilla osapuolilla on riittävä osaamis- ja ymmärrystaso. 
 • Huolehdi siitä, ettei sisältöä irroteta alkuperäisestä asiayhteydestä ilman, että kaikki osapuolet ovat siitä tietoisia.

Perehdy lisää: Vaikuttajayhteistöiden oikeat merkinnät ja muut PING Ethics -koodistossa määritetyt eettisen toiminnan periaatteet: http://pingethics.fi 

Eetti ry:n koostama vastuullisten kaupallisten yhteistöiden opas: https://eetti.fi/wp-content/uploads/2022/03/Opas-vastuullisempaan-kaupalliseen-yhteistyohon.pdf 

6. RAKENNA VUOROVAIKUTUSTA YLEISÖN KANSSA

Hybridissä mediaympäristössä ja sosiaalisessa mediassa on äärimmäisen tärkeää käydä avointa vuoropuhelua myös vaikeista ja keskeneräisistäkin aiheista. 

 • Julistamisen sijaan käy vuoropuhelua ja kuuntele.
 • Huolehdi siitä, että yhteistyössä on selkeä brief. Varaa  riittävästi aikaa perehtymiseen, kysymyksiin ja suunnitteluun sekä laadukkaan sisällön tuotantoon. Nopeus ei ole vastuullisuustyössä tai sen viestinnässä hyve. 
 • Valmistaudu keskusteluun huolella: ennakoi ja varaudu myös vaikeisiin kysymyksiin ja haastaviin keskusteluihin. 
 • Sovi etukäteen, kuka vastaa kysymyksiin vaikuttajan kanavissa. 
 • Varmista, että yhteistyössä mukana olevat henkilöt saavat tukea ja tietävät, keneen olla yhteydessä, mikäli aihe herättää haastavia kysymyksiä ja vaikeita keskusteluja.

Lue lisää: Kuinka tehdä vastuullista somea mainostajana?

Haluatko kuulla lisää vastuullisen ja strategisen somevaikuttajaviestinnän mahdollisuuksista? Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!

PING Helsinki

  Minua kiinnostaa: