Arvopohjaisen markkinoinnin ammattitapahtuma IMPACT Helsinki 23.5. Katso ohjelma! →
  1. Tausta ja tarkoitus

Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan PING Helsingin ja Vaikuttajan vaikuttajayhteistyöhön, jonka yksityiskohdista on tarkemmin sovittu Vaikuttajalle toimitetussa ja hänen hyväksymässä yhteistyötä koskevassa vaikuttajabriiffissä. Ehtojen tarkoituksena on täydentää vaikuttajabriiffissä sovittua sekä varmistaa onnistunut vaikuttajayhteistyö Vaikuttajan ja PING Helsingin asiakasyrityksen välillä. 

Ehdot tulevat sovellettavaksi, kun Vaikuttaja hyväksyy ne. Ehdot muodostavat hyväksynnästä alkaen sopimussuhteen ehdot kokonaisuudessaan, jolloin ne korvaavat kaiken muun osapuolten välillä aikaisemmin sovitun sen muodosta riippumatta. Mikäli joku näistä ehdoista poikkeaa vaikuttajayhteistyötä koskevasta vaikuttajabriiffistä, sovelletaan ensisijaisesti vaikuttajabriiffissä sovittua. Kun näissä ehdoissa puhutaan materiaalista, viitataan sillä kaikkeen sovittuun vaikuttajayhteistyöhön liittyvään sisältöön, jonka Vaikuttaja on tuottanut tai julkaissut. 

  1. Yhteistyö ja sen sisältö

Vaikuttaja sitoutuu suorittamaan sovitun yhteistyön ja tuottamaan materiaalin hyväksytyn vaikuttajabriiffin, näiden ehtojen, kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön, hyvien tapojen ja Ping Ethics -koodiston mukaisesti. Selvyyden vuoksi todetaan, että vaikuttaja vastaa myös markkinoinnin lainmukaisuudesta ja sen tunnistettavuudesta. Näiden osalta vaikuttaja sitoutuu noudattamaan vaikuttajabriiffin ja Ping Ethicsin ohjeistusta, joiden kautta PING Helsinki on toteuttanut oman ohjeistusvelvollisuutensa. Vaikuttaja varmistaa myös, että materiaalista ja Vaikuttajan ilmaisusta välittyy asiallinen ja hyvän tavan mukainen käytös. 

Vaikuttaja vastaa itse tuottamastaan sisällöstä sekä siitä, ettei materiaali loukkaa muiden osapuolten immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia. Vaikuttaja sitoutuu pyydettäessä etukäteen hyväksyttämään materiaalit PING Helsingillä tai tämän asiakasyrityksellä. Vaikuttajan on viipymättä muokattava tai poistettava kaikki materiaali, jos PING Helsinki tai tämän asiakasyritys sitä kirjallisesti pyytää.

PING Helsingillä on oikeus saada analytiikkatietoja ja muita tietoja julkaistuista materiaaleista sekä luovuttaa tiedot asiakasyritykselleen.  

  1. Luottamuksellisuus

Osapuolet sitoutuvat olemaan luovuttamatta tämän sopimuksen ajan ja viisi vuotta sen jälkeen tätä yhteistyötä koskevia ehtoja tai sen kautta saatuja tietoja muille osapuolille. 

  1. Immateriaalioikeudet

Vaikuttaja myöntää PING Helsingille ja sen asiakasyritykselle kaikki tarvittavat suostumukset, käyttöoikeudet ja lisenssit sen varmistamiseksi, että ne voivat käyttää ja hyödyntää Vaikuttajan yhteistyötä varten luomaa materiaalia heidän myynninedistämiseen, markkinointiin ja kaupalliseen hyödyntämiseen. Tämä käsittää oikeuden käyttää materiaaleja näiden kaikissa medioissa. Ellei vaikuttajabriiffissä ole muuta sovittu, oikeudet säilytetään yhteistyön ja kampanjan loputtua siinä määrin, että PING Helsinki ja tämän asiakasyritys voi julkaista, uudelleen julkaista ja säilyttää yhteistyön aikana julkaistut materiaalit medioissaan.

PING Helsinki myöntää Vaikuttajalle oikeuden käyttää sen nimeä ja logoa, kaikin tarvittavin suostumuksin, käyttöoikeuksin ja lisenssein, siinä laajuudessa kuin se on tarpeellista tämän yhteistyön täyttämiseksi. 

  1. Palkkiot 

Vaikuttajalla on oikeus laskuttaa PING Helsinkiä yhteistyöstä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun vaikuttajabriiffin mukainen raportti on toimitettu PING Helsingille.

  1. Purkuoikeus

Osapuolet vapautuvat sopimusvelvoitteistaan, mikäli jompikumpi osapuolista ei pysty täyttämään osuuttaan yhteistyöstä hänestä riippumattomista tai odottamattomista syistä. Tämä ulottuu myös PING Helsingin asiakasyritykseen, jos se hänestä riippumattomasta tai odottamattomasta syystä estyisi suorittamasta yhteistyötä. Toista osapuolta on informoitava esteestä viipymättä. Toisella osapuolella on oikeus päättää sopimus välittömin vaikutuksin, mikäli toisen osapuolen suorite viivästyy yli kuukaudella. 

Molemmilla osapuolilla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi, jos toinen rikkoo tämän sopimuksen velvoitteita olennaisesti eikä rikkomusta korjata 30 päivän kuluessa siitä, kun asiasta on kirjallisesti toista osapuolta huomautettu. Purkuoikeus on välitön, jos materiaalia ei tuoteta tai julkaista sovitusti, jos maksua ei toimiteta sovitusti tai jos PING Helsingin asiakasyritys ei täytä hänelle kuuluvia velvollisuuksia.

Purkuoikeus on myös, jos on perusteltuja syitä olettaa, että toinen osapuoli on siten maksukyvytön, ettei se pysty täyttämään sopimuksen mukaisia velvoitteitaan tai tämä  tuomitaan rikoksesta. Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus välittömästi myös, jos toinen osapuoli toimii tavalla, jonka toinen osapuoli katsoo olevan  haitallista imagolleen tai liiketoiminnalleen. Tällaiseksi katsotaan toiminta, joka loukkaa ihmisarvoa, moraalia, hyvää liiketapaa tai on muuten eettisesti epäasiallista. 

  1. Etämyyntiä koskevat ehdot 

Mikäli yhteistyötä koskeva sopimus on tehty etämyyntinä tai kotimyyntinä, osapuolella voi olla oikeus peruuttaa tämä sopimus viimeistään 14 päivän kuluessa sopimuksen allekirjoituksesta. Nämä ehdot hyväksymällä osapuoli on myöntänyt toiselle oikeuden aloittaa yhteistyötä koskevat toimet ennen peruuttamisajan päättymistä. Mikäli tässä tapauksessa yhteistyö silti peruutettaisiin peruuttamisajan aikana, osapuolen on toiselle korvaus siihen mennessä tehdystä työstä. Mikäli toimeksianto on jo kokonaan suoritettu, osapuolella ei ole oikeutta peruuttaa sopimusta. 

  1. Muut ehdot

Molemmat osapuolet vastaavat omista kuluistaan, joita tämä yhteistyö aiheuttaa. Sovittu yhteistyö tai siihen liittyvät ehdot eivät muodosta työsuhdetta osapuolten välille. Vaikuttaja vastaa itse omista ennakkoveroista, muista veroista, vakuutuksista, viranomaismaksuista sekä palkanmaksusta aiheutuvista työnantajamaksuista ja lomakorvauksista. Vaikuttaja suorittaa sovitun yhteistyön omilla työvälineillään ja ohjelmistoillaan. 

Molemmat osapuolet vakuuttavat, että heillä on oikeus sopia yhteistyöstä ja hyväksyä siihen liittyvät ehdot. 

Osapuolilla ei ole oikeuksia siirtää tämän sopimuksen oikeuksia tai velvollisuuksia muille osapuolille ilman osapuolten kirjallista sopimusta. Kaikki mahdolliset muutokset ja lisäykset tähän sopimukseen on tehtävä kirjallisesti kaikkien osapuolten allekirjoituksin. 

Osapuolet eivät vastaa toisilleen aiheutuneista välillisistä tai epäsuorista vahingoista, taloudellisista vahingoista, muissa sopimussuhteissa aiheutuvista häiriöistä, kolmannen osapuolen vaatimuksista tai muusta vaikeasti ennakoitavasta vahingosta. Osapuolet eivät myöskään vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat kolmansilta osapuolilta saaduista puutteellisista tai virheellisistä tiedoista. 

Yhteistyöhön ja sen ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Yhteistyötä ja sitä koskevien ehtojen tulkintaa tai täytäntöönpanoa koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli asia ei ratkea sopimalla, se ratkaistaan välimiesmenettelyllä Helsingin kauppakamarin nopeutetun välimiesmenettelyn sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettely tapahtuu Helsingissä. Vaihtoehtoisesti asia voidaan ratkaista myös Helsingin käräjäoikeudessa.