REKISTERISELOSTE JA KILPAILUSÄÄNNÖT 

PING Helsingin asiakas- kampanja-, kilpailu ja verkkopalveluiden käyttäjärekisterin rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä ja tämän edustajan nimi ja yhteystiedot
Nimi: PING Helsinki Oy
Yhteystiedot 
Rekisterinpitäjän edustaja: Inna-Pirjetta Lahti
puh. +358 50 3760824
sähköposti inna@pinghelsinki.fi

2. Rekisterin nimi
PING Helsingin asiakas-, kampanja-, kilpailu- ja verkkopalveluiden käyttäjärekisteri
Laatimispäivä 23.11.2016

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tietoja voidaan käyttää
– kampanjoiden ja kilpailujen toteuttamiseksi ja palkintojen luovuttamiseksi
– asiakkaan tai osallistujan tunnistamiseksi sekä asiakassuhteen tai muun sopimussuhteen perustamiseksi
– palvelun toteuttamiseksi sekä asiakassuhteen hoitamiseksi ja kehittämiseksi
– PING Helsingin sähköisten palvelujen tarjoamiseksi, toteuttamiseksi ja ylläpitämiseksi
– PING Helsingin tuotteiden ja palveluiden markkinointiin
– asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittämiseksi
– analysointi- ja tilastointitarkoituksiin
– palvelun ylläpitäjän ja verkkosivuston käyttäjän väliseen viestien vaihtoon sekä
muihin vastaaviin käyttötarkoituksiin

Henkilötietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin, mikäli asiakas tai käyttäjä on antanut siihen nimenomaisen suostumuksensa tai mikäli suoramarkkinointi on muuten lain nojalla sallittua.

4. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää esimerkiksi seuraavia tietoja:
– etunimi ja sukunimi
– yhteystiedot, kuten osoite ja puhelinnumero
– ikä tai syntymäaika
– henkilön kuva
– alaikäisen käyttäjän huoltajan nimi ja yhteystiedot
– sähköpostiosoite ja muut mahdolliset kirjautumis- tai rekisteröintitiedot, kuten nimimerkki tai muu yksilöintitieto
– asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, – asiakaspalautteet ja yhteydenotot sekä arvonta- ja kilpailuvastaus- ja osallistumistiedot
– palvelun käyttäjän edustaman yhtiön tai yhteisön nimi, yhtiön tai yhteisön yhteystiedot, asema yhtiössä tai yhteisössä
– mahdolliset luvat ja suostumukset
– palvelun käyttäjän mahdollisesti antama kielto koskien tietojen luovuttamista tai käyttämistä suoramarkkinointitarkoituksiin
– viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot
– asiakkaan tai käyttäjän mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
– mahdolliset muut asiakkaan tai käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot.

Rekisterin tietosisältö voi vaihdella asiakas- ja käyttäjäkohtaisesti sen perusteella miten ja mitä palveluja käytetään.

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasta tai käyttäjää koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta tai käyttäjältä itseltään hänen ilmoittaessaan tietonsa rekisterinpitäjälle asiakastapahtuman tai kampanjaan tai kilpailuun osallistumisen yhteydessä tai rekisterinpitäjän tarjoamia palveluja käytettäessä.

Tietoja voidaan päivittää rekisterinpitäjän tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten muista rekistereistä

Verkkosivustojen kävijämääriä ja muita yleisiä anonyymejä tietoja seurataan analytiikan ja evästeiden avulla tai muuta vastaavaa tekniikkaa käyttäen.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös suoramainonnan, etämyynnin ja muun suoramarkkinoinnin sekä mielipide- ja markkinatutkimusten toteuttamiseksi rekisterinpitäjän lukuun, mikäli asiakas tai käyttäjä on antanut siihen asianmukaisen suostumuksen.

Tietojen käsittelyyn voidaan käyttää kolmansia osapuolia, joille tietoja voidaan tällöin luovuttaa käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun. Muu tietojen käsittely edellyttää rekisteröidyn suostumusta tai perustuu lain nimenomaiseen säännökseen.

Tietoja ei siirretä säännönmukaisesti Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan siirtää Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mikäli se on käyttäjän tarvitseman palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista tai mikäli se muutoin on tarpeellista henkilötietolain 23 §:n 2-5 kohtien mukaisin perustein.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakas- ja käyttäjätietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä käyttäjä- tai asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Palvelimet ovat vahvasti suojattuja.

Mahdollisten ulkopuolisten palveluntarjoajien kanssa on tehty kirjalliset sopimukset, jotka edellyttävät tietojen luottamuksellista käsittelyä ja suojaamista.

8. Tarkastusoikeus
Palveluiden käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaan oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Tarkastuspyynnön voi esittää seuraavasti:

Kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö lähetetään rekisterinpitäjän edustajalle kohdassa 1 esitettyyn osoitteeseen tai lähetetään sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle.

Tarkastuspyyntö esitetään henkilökohtaisesti kohdassa 1 esitetyssä osoitteessa.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 1 mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

9. Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kieltoa koskevissa asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä kohdassa 1 mainittuun edustajaan.

PING Helsingin järjestämiä kilpailuja koskevat säännöt:

1. Kilpailun järjestäjä
PING Helsinki Oy
Y-tunnus: 2787024-1

2. Kilpailun alkamis- ja päättymispäivä sekä osallistumiskelpoisuus
Kilpailun alkamis- ja päättymispäivä kerrotaan selvästi aina kyseisen kilpailun yhteydessä.

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat henkilöt, pois lukien PING Helsingin työntekijät, jotka ovat osallistuneet kilpailun suunnitteluun, valmisteluun tai toteutukseen, sekä näiden perheenjäsenet. Kilpailuun osallistuminen ei edellytä ostamista, ellei kilpailun yhteydessä ole toisin mainittu.

Jos kilpailuun osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai näiden sääntöjen vastaisesta osallistumisesta, on PING Helsingillä oikeus hylätä osallistuminen.

3. Voittajien valitseminen ja ajankohta
Kilpailun voittajat arvotaan kaikkien osallistuneiden kesken. Arvonta tapahtuu kilpailun päättymisen jälkeen, ja arvonnan päivämäärä ilmoitetaan kyseisen kilpailun yhteydessä. Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Mikäli arvonnan voittajaa ei tavoiteta viikon kuluessa, on PING Helsingillä oikeus valita tilalle toinen voittaja.

4. Palkinnot
Arvonnan palkinnot on määritelty kyseisen arvonnan yhteydessä.

Palkintoa ei voi koskaan muuttaa rahaksi tai muuhun tavaraan tai tapahtumaan.

5. Säännöt koskevat kaikkia osallistujia
Osallistumalla kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun virallisia sääntöjä ja PING Helsingin päätöksiä. PING Helsinki pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Mikäli tällaisia muutoksia joudutaan tekemään, ilmoitetaan niistä näillä kilpailuja koskevilla sivuilla.

6. Henkilötietojen käsittely
PING Helsinki käsittelee kilpailuun osallistuvien tietoja kilpailun ja arvonnan toteuttamiseksi sekä palkinnon luovuttamiseksi. Lisäksi tietoja voidaan käyttää muihin oheisen rekisteriselosteen mukaisiin käyttötarkoituksiin.

7. Voittajien nimien julkaiseminen
Kilpailuun osallistujat myöntävät kilpailun järjestäjälle oikeuden julkaista voittajan nimen ja asuinpaikkakunnan ilman erillistä suostumusta, ilmoitusta tai korvausta kilpailun järjestäjän valitsemissa medioissa.

8. Järjestäjän ja kilpailuun osallistujan vastuut
PING Helsinki vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta. Kilpailuun osallistujat vapauttavat PING Helsingin sekä kilpailun mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää.

PING Helsinki ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kilpailuun osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa. Voittajan velvollisuutena on vastata kaikista muista palkinnon vastaanottamiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

9. Oikeudet kilpailun puitteissa toimitettuun materiaaliin
Osallistumalla kilpailuun osallistuja vakuuttaa, että hän on luonut kilpailuun toimittamansa materiaalin (”Kilpailumateriaali”) itse. Osallistuja vakuuttaa ja vastaa, että Kilpailumateriaali tai sen hyödyntäminen ei loukkaa lakia, hyvää tapaa, kolmansien oikeuksia, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien, kunniaa, yksityisyyttä taikka liikesalaisuutta tai ole muulla tavalla näiden sääntöjen vastaista.

Osallistumalla kilpailuun osallistuja antaa PING Helsingille ilman eri korvausta pysyvän, yksinomaisen ja maailmanlaajuisen käyttöoikeuden Kilpailumateriaaliin. Käyttöoikeuden nojalla PING Helsingillä on oikeus jakaa Kilpailumateriaalia valitsemissaan kanavissa ja upottaa sisältöjä omiin tai yhteistyökumppaninsa kanaviin.

10. Muut ehdot
Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja PING Helsingin niiden nojalla tekemiä päätöksiä.

Kilpailun sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat noudattamaan kilpailuun mahdollisesti liittyvien PING Helsingistä riippumattomien palvelujen, kuten Facebookin, Twitterin, YouTuben tai Instagramin käyttöehtoja.

PING Helsinki pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta kilpailuun, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin kilpailun toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin.

Muutoksista ilmoitetaan PING Helsingin verkkosivuilla osoitteessa pinghelsinki.fi.

Mitkään PING Helsingin järjestämät kilpailut Facebookissa tai Instagramissa eivät ole Facebookin tai Intstagramin järjestämiä, tukemia tai sponsoroimia ja näin ollen kilpailuun osallistujan tulee vapauttaa Facebook ja Instagram kaikista vastuista kilpailujen osalta.